جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم به نقشه کتاب توجه کنید و نام قاره ها را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آسیا ، اروپا ، آفریقا ، استرالیا ، آمریکا.