جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۲۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم معنای تو اول بگو با کیان زیستی پس آنگه بگویم که تو کیستی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مهدی : تو اول بگو که با چه کسانی دوست میشوی
تا من بگویم که تو چه انسانی هستی و رفتارت چگونه است.