جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم کدام عوامل مردم منطقه آسیای جنوب غربی را به هم نزدیک تر می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دین اسلام, زبان عربی, داشتن منابع نفت و گاز, پیوندهای فرهنگی و تاریخی.