جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۹ کتاب فارسی پایه یازدهم جواب درک و دریافت دیدار روان خوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) متن «دیدار» را از نظر زاویه دید، زمان و مکان بررسی کنید.
2) نویسنده در این متن، کدام ویژگی های شخصیت امام خمینی (ره) را معرفی می کند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) زاویه دید : سوم شخص مفرد یا دانای کل.
زمان : حال.
مکان : منزل مرحوم مدرس.
2) بیگانه نویسی، هوشیاری، باارده بودن، ظلم ستیزی.