جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس سیزدهم گردآفرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) به کمک فرهنگ لغت، معانی «برکشیدن» را بنویسید.
2) دو واژه از متن درس بیابید که با کلمه «فتراک» تناسب داشته باشد.
3) در گذر زمان، شکل نوشتاری برخی کلمات تغییر می کند؛ مانند: «سپید سفید»
از متن درس، نمونه ای از تحول شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید.

قلمرو ادبی : 1) واژگان قافیه در کدام بیت ها، در بردارنده آرایه جناساند؟
2) نمونه ای از آرایه اغراق را در شعری که خواندید، بیابید.
3) مفهوم عبارت های کنایی زیر را بنویسید.
سپهبد، عنان، اژدها را سپرد
رخ نامور سوی توران کنی
4) یک مثل از متن درس بیابید و درباره معنا و کاربرد آن توضیح دهید؛ سپس با رجوع به امثال و حکم دهخدا، دو مثل، معادل آن بنویسید.

قلمرو فکری : 1) دلیل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژ، چه بود؟
2) معنا و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
به آورد با او بسنده نبود بپیچید ازو روی و برگاشت زود
3) فردوسی در این داستان، گردآفرید را با چه ویژگی هایی وصف کرده است؟
4) «حماسه» در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح ادبی، شعری است با ویژگی های زیر:
داستانی،
قهرمانی،
قومی و ملی،
حوادثی خارق العاده
بر پایه این توضیح، این درس را با متن روان خوانی «شیر زنان» مقایسه کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) برکشیدن : [ ب ک / ک د ] (مص مرکب ) بیرون کشیدن . استخراج کردن . برآوردن . بیرون کردن . بالا کشیدن . بیرون آوردن . (ناظم الاطباء). خارج ساختن .
2) فتراک : تسمه و دوال که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزی به ترک می بندند؛ سموت؛ ترک بند
زین، عنان، سمند
3) اسپ : اسب
کمندافگن : کمندافکن

قلمرو ادبی : 1) بیت 6 : شیر و زیر
بیت 7 : گرد و کرد
بیت 13 : ننگ و جنگ
بیت 23: موی و روی
بیت 40 : رنگ و ننگ
بیت 42 : زین و چین
2) سپهبد، عنان، اژدها را سپرد : کنایه از تاختن سریع اسب
رخ نامور سوی توران کنی : کنایه از به سوی توران بروی و حرکت کنی
4) خورد گاو نادان ز پهلوی خویش :
از ماست که بر ماست – کرم درخت از درخت است – آن چه بر ما می رسد آن هم ز ماست – دشمن طاووس آمد پر او

قلمرو فکری : 1) ساکنان دژ، از جوان تا پیر به سبب آسیبی كه گُرد آفرید و هُجیر دیده بودند، بسیار ناراحت بودند.
2) چون گردآفرید توان مبارزه با سهراب را نداشت، از او روی برگرداند و شتابان به دژ برگشت.
3) 1- همیشه به جنگ اندرون نامدار ← جنگجو و شجاع، مشهور و نامی
2- ز مادر چنین ناورید ← بی همتا بودن
3- نبُد مرغ را درپیش تیرش گذر ← مهارت داشتن در تیراندازی
4- چاره گربُد به جنگ ← حیله گر و باتدبیر
5- درفشان چو خورشید روی او ← زیبارو بودن
6- بر روی او از دَرِ افسر است ← شاهزاده بودن و شایستۀ پادشاهی
4) هر دو نشان دهنده شجاعت و دلاوری زنان ایران زمین است.