جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم منظور از حق برخورداری از تامین اجتماعی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زینب صحرا نورد : شهروندان حق دارند درمواردی مانند بیکاری معلولیت. پیری .بازنشستگی.بی سر پرستی.از کار افتادگی و حوادث از تامین اجتماعی بهره مند شوند.

نویسنده :‌حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند..