جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب خوانش و فهم به گیتی به از راستی پیشه نیست بخوان و حفظ کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در مصراع «به گیتی به از راستی پیشه نیست» خوانش دو واژه «به» چگونه است؟
2. بیت «گشاده ست بر ما در راستی چه کوبیم خیره در کاستی» به چه مفهومی اشاره دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به گیتی به معنی به آسمان است و «به از راستی» به معنای بهتر از راستی است بنابراین «به» اول به صورت «ب» و «به» دوم بصورت «به» خوانده می شود.
2. معنی: در راست گویی و درست کاری به روی ما باز است؛ چرا با لج بازی به سمت دروغ و بدکاری برویم به این مفهوم اشاره دارد که چرا وقتی می توانیم راستگو و درستکار باشیم سمت دروغ و نیرنگ می رویم.

شکوفه سلطانی : ۱ به گیتی معنی ‌ به آسمان را دارد و به از راستی معنی بهتر از راستی است و بنا براین (به) اول به صورت (ب) و (به) دوم به صورت (بِه) خوانده میشود
۲ در راست گویی درست کاری همیشه بر روی همه ی ما باز است؛معنی این بیت این است که چرا با لجبازی به سمت دروغ و و بدکاری برویم و مفهوم خلاصه ی آن این است که چرا ما وقتی میتونیم کار خوب و نیک انجام بدیم به سمت دروغ و بدکاری و نیرنگی برویم.

اشکان : ۱معنی واژه ی (به) در اول مانند ( ب) خوانده میشود اما دومین (به)به معنای ( به) است😘۲یعنی همیشه در زاستگویی و درست کاری بر روی ما باز است و چرا اگر با این کار به بهشت میرویم این کار هارا انجام ندهیم پس به راه خوب برویم و ستماکار نباشیم 😘 باتشکر.

ساینا : اول بایدبه معنای درونی کلمات توجه کنیم بعدمیبینیم که اول(ب)خوانده میشودوبعدبه صورت(به).

نویسنده :‌ سوال ۱ به گیتی معنی به اسمان را دارذ و به از راستیمعنیبهتر از راستی است وبنا بر اینبه اول به صورت ب و به دوم به صورت بهخوانده میشود.