جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس سیزدهم اسوه نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. رفتار پیامبر (ص) با امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در دوران کودکی چگونه بود؟
2. کدام رفتار پیامبر (ص) با دیگران، برای شما جالب تر است، چرا؟
3. به نظر شما چرا پیامبر (ص) بد رفتاری با خویش را می بخشید اما نسبت به قانون شکنی، گذشت نداشت؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. پیامبر (ص) با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می کرد. گاه، وقتی به سجده می رفت ، حسن (ع) و حسین (ع) بر گردن و پشتش می نشستند و او چندان در سجده می ماند تا آنان پایین بیایند و گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده برمی خواست و هر دو را در بر می گرفت و بر صورتشان بوسه می زد.
2. هرگاه به مجلسی وارد می شد نزدیک ترین جای خالی را انتخاب می کرد.این رفتار نشان دهنده تواضع ایشان بود و بیانگر این است که خود را بالاتر از دیگران به حساب نمی آورد.در حالی از نظر مقام و مرتبه کسی به پای ایشان نمی رسد.
3. چون بدرفتاری با خود یک مسله ی شخصی است و می توان از آن گذشت کرد ولی قانون شکنی مسله ای است که به همه ی جامعه مربوط است و در این میان حق دیگران ضایع می شود به همین دلیل قابل گذشت نیست

نویسنده : 1. پیامبر (ص) با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می کرد. گاه، وقتی به سجده می رفت ، حسن (ع) و حسین (ع) بر گردن و پشتش می نشستند و او چندان در سجده می ماند تا آنان پایین بیایند و گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده برمی خواست و هر دو را در بر می گرفت و بر صورتشان بوسه می زد.
2. هرگاه به مجلسی وارد می شد نزدیک ترین جای خالی را انتخاب می کرد.این رفتار نشان دهنده تواضع ایشان بود و بیانگر این است که خود را بالاتر از دیگران به حساب نمی آورد.در حالی از نظر مقام و مرتبه کسی به پای ایشان نمی رسد.
3. چون بدرفتاری با خود یک مسله ی شخصی است و می توان از آن گذشت کرد ولی قانون شکنی مسله ای است که به همه ی جامعه مربوط است و در این میان حق دیگران ضایع می شود به همین دلیل قابل گذشت نیست..