جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۴ کتاب کار و فناوری پایه هفتم جواب خودارزیابی درس چهاردهم امام خمینی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی (ره) را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید.
2. چرا در دوره انقلاب، همه ایران یک معلم داشت؟
3. به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. فروتنی – خوش بیانی – نظم و دقت – سیمای جذاب.
2. زیرا در آن پاییز ، دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند و به مدرسه ها و دانشگاه ها نمی رفتند . دیگر نه میزو نیمکتی در کار بود و نه معلمی که مثل همیشه بیاید و درس بدهد . همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان ها تظاهرات می کردند و درس انقلاب را با بانگ بلند به گوش جهانیان می رساندند.
3. زیرا در زمان رهبری هم خصوصیات دوران جوانی و میان سالی خویش را حفظ کرده بودند و هم چنان افتاده و فروتن بود. هیچ گاه قدرت ، اورا از یاد خدا و محبت به مردم غافل نساخت.