جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه نهم درس اول آفرینش همه تنبیه خداوند است از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن خودارزیابی درس اول فارسی نهم

1. چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس، بیابید و بیان كنید.
2. مفهوم آیه 44 سوره « اِسراء » كدام بیت درس، تناسب دارد؟
3. پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.

جواب خودارزیابی درس اول فارسی نهم

1. میوه های زنگارنگ، گل صد برگ، خوشه انگور، حقّه انار و …
2. ابتدا به آیه 44 سوره اسرا و ترجمه آن، توجه نمایید : تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن و ان من شی ء الّا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا.
تسبیح می گویند برای تو آسمان های هفت گانه و زمین و کسانی که در آن ها هستند و هیچ موجودی نیست جز این که با ستایش خود او تسبیح می گوید ولی شما تسبیح آن ها را درک نمی کنید به درستی که خدا صبور و آمرزنده است.
مفهوم این آیه شریفه با بیت چهارم درس یعنی بیت زیر ارتباط و تناسب دارد:
کوه و دریا و درختان، همه در تسبیح اند نه همه مستمعی و سعادت است
3. صادق و راستگو باشید که نتیجه صداقت، خوش بختی و سعادت است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

معینه افشاری : همیشه در زندگی از راه درست وارد مشکلات شو و صادق باش زیرا صداقت با خودش خوش بختی و سعادت را به همراه دارد و درست رفتار کن که به منزل نمیرسد بد رفتار.