جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه هشتم درس اول پیش از اینها از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن خودارزیابی درس اول فارسی هشتم

1- شاعر در مصراع «اینجا خانۀ خوب خداست» به چه نکته ای اشاره دارد؟
2- درک و دریافت خود را از مصراع « نام او نور و نشانش روشنی » بیان کنید.
3- چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

جواب خودارزیابی درس اول فارسی هشتم

1- در اینجا منظور از «خانه خوب خداست» خانه کعبه است.
2- «نور» نام خداست و روشنی نشان اوست.منظور این است که وجود خدا سراسر نور است و از تاریکی در وجود او هیچ خبری نیست.
3- بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است. زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و خشم و … موجودات، نشانه زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و خشم و … خداوند است؛ زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.