جواب خودارزیابی صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس یازدهم زن پارسا از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا پدر رابعه، شب تولد او دلتنگ خوابید؟
2. چه عنوان های دیگری می توان برای این درس انتخاب کرد؟
3. مهم ترین ویژگی های اخلاقی رابعه چه بود؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا نه در خانه لباسی داشت که نوزادش را در آن بپیچند و به چراغی که خانه را کرم و روشن کند.
2. زیرا شخصیت اصل حکایت، یعنی رابعه عدویه، زنی پارسا و پرهیزگار بوده است.
3. در کوتاهی جملات و دقیق و جزی بودن توضیحات مانند هم هستند و هر دو از متن ها و نثرهای تاریخی هستند.