جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس هفتم علم زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا گیتی به چشم کبوتر بچه تاریک شد؟
2. به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟
3. پیام اصلی درس چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون آن راه کوتاه برای او طولانی و خسته کننده بود.
2. کبوتر بچه به مادر خود پاسخ خواهد داد که ای مادر پند و اندرز تو را شنیدم و پذیرفتم و آن را در زندگی به کار خواهم بست.
3. باید راه و رسم زندگی را یاد بگیریم و برای این کار باید از تجربه های بزرگت ها استفاده کنیم و به پند و اندرز آن ها گوش کنیم.