جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس هفدهم ما می توانیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟
2. چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که «نمی توانم» های خود را بنویسند؟
3. منظور بازرس از جمله «فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. جمله هایی را که شامل واژه ی نمی توانم بود و نشان دهند ی عدم توانایی آن ها در انجام بسیاری از کار ها بود.
2. چون او می خواست آن ها را متوجه این موضوع کند که هیچ کاری نیست که آن ها نتوانند انجام دهند و بچه های باید ناتوانی را از ذهن و اندیشه خود بیرون کنند و باور داشته باشند که برای انجام هر کاری توانا هستند.
3. با این کار شاگردان همیشه وقتی در کاری با مشکلی مواجه شموند بیاد این روز خواهند افتاد و به یاد خواهند داشت که « نمی توانم » دفن شده است پس آن ها می توانند هر مشکلی را حل کنند.

نویسنده :‌
هر دو از کارکردهای ذهنی هستند،اما توهم عقیده یا انتظاری است که مبتنی بر آرزوهاست و تخیل فرایندی است که انسان در آن آگاهانه چیزی را تصور میکند که قبلا هرگز در عالم واقع آن را کاملا ادراک و احساس نکرده است..