جواب خودارزیابی صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس دوازدهم پیام آور رحمت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. منظور از جمله «خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد». چیست؟
2. این درس را با درس پنجم (آداب زندگانی) مقایسه کنید و شباهت های آن را توضیح دهید.
3. بیت زیر با کدام بخش درس، ارتباط دارد؟
کمال است در نفس انسان، سخن تو خود را به گفتار، ناقص مکن
بوستان،سعدی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. خدا زا همه کارها خبر دارد و برای خدای بزرگ نیت و عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار، چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در نیت برای خدا نیستند. فقط ظاهرشان برای خداست.
2. درس پنجم هم مانند همین درس است مسلم است که پیروان حضرت رسول افکار مبارک ایشان را به کودکان خود توصیه کنند.
3. ای ابوذر به اندازه نیاز سخن بگوی.

محمد خیرخواه : خود ارزیابی درس دوازدهم ادبیات نهم پیام آور رحمت
۱.منظور از جمله خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد چیست؟
خدا از همه کار ها خبر دارد و برای خدای بزرگ نیت و عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار چه بسا کار هایی که ظاهر خوبی دارند اما در نیت برای خدا نیستند فقط ظاهرشان برای خداست.