جواب خودارزیابی صفحه ۴۹ کتاب ادبیات فارسی هشتم جواب خودارزیابی درس ششم راه نیک بختی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟
2- این جمله «جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت»، با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟
3- برای پربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- 1) سحر خیز باشد. 2) با مادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد. 3) با ادب و تمیز باشد. 4) حرف های پدر را گوش کند.
2- زنهار مگو سخن به جز راست هر چند تو را در آن ضرر هاست.
3- باید اندیشید و هر روز کار مفیدی انجام داد چون روزی که در آن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی شود.
«روزی که در آن نکرده ایکار آن روز ز عمر خویش مشمار».