جواب خود ارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خود ارزیابی درس هشتم همزیستی با مام میهن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟
2. به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست؟
3. یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون همانند مادر گرامی، بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد. زندگی فرزند وابسته به مادر است. زندگی مردم نیز وابسته به میهن است. فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد. ملت نیز بدون میهن، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.
2. چون هم مادر فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود می گذرد و هم فرزند نسبت به مادر مهر و محبت دارد. بنابرانی این رابطه دو طرفه است.
3. اعضای آن یک صدا هستند و با همه تفاوت های فکری که دارند، یک دل هستند اعضای جامعه یک دل با هم هم فکری می کنند و برای پیشرفت جامعه برنامه ریزی می کنند و به سوی پیشرفت قدم بر می دارند.