جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم خوراکی هایی را که منبع پروتئین اند مشخص کنید نتیجه را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) مرغ، ماهی، گوشت قرمز، حبوبات، دانه های روغنی و پنیر.
ب) منابع پروتین مورد نیاز بدن، شامل غذاهای گیاهی و جانوری است، که هر کدام تعدادی از آمینواسیدها را دارد بنابر این برای به دست آوردن تمامی آمینو اسید های ضروری بدن باید انواع غذاهای پروتین دار گیاهی و جانوری مصرف شود.