حمید صفت در زندان فیلم منتشر کرده و ارسال کرد که راجع به زندانی باشد و درباره آخرین وضعیت خود و اعدام صحبت کرد در سایت می توانید این فیلم را دریافت کنید.

پیام حمید صفت از زندان به طرفداران و مردم

حمید صفت از بیمارستان به طرفداران خود پیامی داد که بسیار قابل توجه بود حمید صفت به مردم گفته ها بسیار خوب پیش می‌رود و مرا از اینجا حمایت کنید من نمی‌خواستم دروغ و برای شما عزیزان برای این که معنی بخشش و واقعی را معلوم میشود به زندان و اعتراف کرده و هیچ گونه نگرانی از این ندارم در پایین سایت به زودی فیلم حمید صفت قرار گرفت.