جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم بعضی از منشیان و دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل گستردگی قلمرو در زمان هخامنشیان و زبان ها و خطوط مختلف در برخی از مناطق این قلمرو.