جواب فعالیت صفحه ۷۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم ماهی ها دوزیستان خزندگان پرندگان و پستانداران پنج گروه مهره داران اند (شکل زیر) درباره خارجی یا داخلی بودن لقاح در هر گروه از آن ها نظر خود را با استدلال بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ماهی ها ودوزیستان گامت ها را در آب رها می شوند ولقاح خارجی است. در دو زیستان وپرندگان وپستانداران لقاح داخلی است.