جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم درباره دوکی بودن بدن ماهی لغزنده بودن سطح بدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

درباره دوکی بودن بدن ماهی، لغزنده بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک عقبی، با همدیگر، گفت و گو کنید و برای هر کدام از این ویژگی ها، دلیلی بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوکی بودن: باعث کاهش اصطکاک بین آب و بدن ماهی شده و به راحتی می تواند در آب حرکت کند.
لغزنده بودن: این مواد نقش کاهنده اصطکاک را دارند که به ماهی در حرکت و فرار از صیاد کمک می کند. قرار گرفتن پولک ها نیز به همین دلیل می باشد.