جواب فعالیت صفحه ۷۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم متنی را که از کتاب تاریخ سیستان انتخاب شده بخوانید از این متن به چه نکاتی درباره رابطه صفاریان با خلافت عباسی پی می برید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روابط این حکومتها اغلب با خلافت عباسی خصمانه بود. یعقوب لیث صفاری بهعراق لشکرکشی کرد و قصد داشت بغداد مرکز خلافت را تصرف کند، اما موفق به این کار نشد علویان پیرو مذهب شیعه بودند و خلافت عباسی را غاصب میشمردند و از آن اطاعت نمی کردند. آل بویه دیگر سلسله ایرانی موفق شد بغداد را تصرف کند و خلفای عباسی را حدود یک قرن تحت تسلط سیاسی خود درآورد.
2- این متن به روشنی بیانگر بی اعتمادی و دشمنی است که یعقوب لیث صفاری با خلافت عباسی داشت و از این رو به جنگ سپاه خلیفه رفت، اما توفیقی نصیب او نشد.