جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم نام وزن طول برد موشک درباره موشک های ساخت متخصصان ایرانی جستجو و تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سجیل : 23540 کیلوگرم – 1900 کیلومتر.
قیام : 6280 کیلوگرم – 800 کیلومتر.
خلیج فارس : 3730 کیلوگرم – 300 کیلومتر.
فاتح 110 : 3670 کیلوگرم – 250 کیلومتر.