جواب فعالیت صفحه ۱۰۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم درخصوص درجات نیروهای مسلح ارتش سپاه ناجا تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : * درجه های ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا):
ارتشبد – سپهبد – سرلشکر – سرتیپ – سرتیپ دوم – سرهنگ – سرهنگ دوم – سرگرد – سروان – ستوان یکم – ستوان دوم – ستوان سوم – استوار یکم – استوار دوم – گروهبان یکم – گروهبان دوم – گروهبان سوم – سرجوخه – سرباز یکم – سرباز دوم – سرباز.
درجه های امیران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دریابد – دریاسالار – دریابان – دریادار – دریادار دوم – ناخدا یکم – ناخدا دوم – ناخدا سوم – ناوسروان – ناوبان یکم – ناوبان دوم – ناوبان سوم ناواستوار یکم – ناواستوار دوم – مهناوی یکم – مهناوی دوم – مهناوی سوم – سرناوی – ناوی یکم – ناوی دوم – ناوی.
** درجه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
ارتشبد پاسدار / دریابد پاسدار – سپهبد پاسدار / دریاسالار پاسدار – سرلشکر پاسدار / دریابان – پاسدار – سرتیپ پاسدار/ دریادار پاسدار – سرتیپ دوم پاسدار / دریادار دوم پاسدار – سرهنگ پاسدار / ناوسالار یکم پاسدار – سرهنگ دوم پاسدار / ناوسالار دوم پاسدار – سرگرد پاسدار / ناوسالار سوم پاسدار – سروان پاسدار / ناوسروان پاسدار – ستوان یکم پاسدار / ناوبان یکم پاسدار – ستوان دوم پاسدار / ناوبان دوم پاسدار – ستوان سوم پاسدار/ ناوبان سوم پاسدار – رزم دار یکم/ ناودار یکم – رزم دار دوم / ناودار دوم – رزم آور یکم / ناویار یکم – رزم آور دوم/ ناویار دوم – رزم آور سوم / ناویار سوم – رزم یار / سرناوی – سرباز یکم/ ناوی یکم – سرباز دوم / ناوی دوم – سرباز/ ناوی.
*** درجه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
ارتشبد – سپهبد – سرلشکر – سرتیپ – سرتیپ دوم – سرهنگ – سرهنگ دوم – سرگرد – سروان – ستوان یکم – ستوان دوم – ستوان سوم – استوار یکم – استوار دوم – گروهبان یکم – گروهبان دوم – گروهبان سوم – سرجوخه – سرباز یکم – سرباز دوم – سرباز.