جواب درست و نادرست صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی جواب درست و نادرست درس دوازدهم اتفاق ساده از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- نامه از جبهه ی جنوب آمده بود.
2- مادر از شدت ناراحتی به گریه افتاد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست نادرست.