جواب درست و نادرست صفحه ۱۳۳ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درست و نادرست درس هفدهم مدرسه ی هوشمند از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده می کردند.
2- برای نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ، می توان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد.
3- معلم با پخش تصاویر زیبایی به مهتاب خوش آمد گفت.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست نادرست درست.