جواب درست و نادرست صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم جواب درست و نادرست درس هفدهم کار و تلاش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. بار سنگین، پست کور را خمیده کرده بود.
2. حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحصین کرد.
3. مورچه، بردبار و قانع بود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست نادرست درست.

مائده : اولین درست دومی نادرست سومی درست ۱ ممکن است رهگذران آن را زیر پا له کند ۲ داشت پای ملخ را به زوری حمل می‌کرد ۳ چون می خواست مور خودش زحمت بکشد ۴ دوره جوانی ۵ مور ‏ چون میخواست خودش زحمت و تلاش کند جواب درست و نادرست و درک مطلب.