جواب درک مطلب صفحه ۱۲ کتاب فارسی پایه ششم درک مطلب درس اول معرفت آفریدگار از سایت نکس لود دریافت کنید.

درک مطلب درس اول معرفت آفریدگار فارسی ششم

1. در شعری که خواندید «بلبل» و «قمری» چه می خوانند؟
2. برداشت شما از بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری ست معرفتِ کردگار» چیست؟
3. به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.
4. چه تفاوتی بین عبادت انسان ها با دیگر موجودات هست؟

پاسخ درک مطلب درس اول معرفت آفریدگار فارسی ششم

1. یاد خداوندگار (ذکر خدا را می کنند)
2. در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است .
3. اندیشیدن در نعمت های خداوند و سپاس گذاری به خاطر این نعمت ها
4. انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است بنابراین انسان ها با استفاده از این نعمت و تعقل در نظام آفرینش خدا را عبادت می کنند ولی سایر موجودات بدون نگرش و تفکّر خالقشان را عبادت می کنند.

کیمیا مختاری : سوال 4: عبادت انسان از روی آگاهی و شناخت و آزادی است. انسان دارای نعمت عقل است ولی سایر موجودات برون نگرش و تفکر خالقشان را عبادت می کنند..