جواب درک مطلب صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس دوازدهم دوستی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در دوست یابی چگونه رفتار می کنید؟
2. منظور از « تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد» چیست؟
3. با کسانی که « نیم دوست» هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟
4. افرادی که در کارها با دیگران مشورت می کنند، چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت نمی کنند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. این که در کارها باید مشورت کرد چون هرکس تجربه ای دارد و استفاده از تجربه دیگران باعث می شود ما در کارها موفق تر باشیم.
2. یعنی باید با دانایان و پیران و جهان دیدگان مشورت کرد.
3. باید با آن ها با خوش رویی و نیکی رفتار کرد چرا که آن ها با دیدن این رفتار دوست همدلی خواهند شد.
4. این که در کارها باید مشورت کرد. چون هرکس تجربه ای دارد و استفاده از تجربه دیگران باعث می شود ما در کارها موفق تر باشیم. همچنین هر فرد دارای ایده و نظری است که ممکن است از ایده و نظر ما بهتر باشد.

امیرحسین : اگر کسانی که مشورت می کنند چیزی های مختلفی یاد می گیرند
ولی کسانی که مشورت نمی کنند چیزی یاد نمی گیرند بلکه به معلومات آنها چیزی اضافه نمیشه.

نویسنده : 1 با آنها سازگاری کنیم و در اتفاق های خوب و بد دلسوز یکدیگر باشیم و هیچ زمان به دوستان خود پشت نکنیم.

سما : 1_برای پیداکردن دوست مشورت میگیریم واز افراد با تجربه استفاده می کنیم که موفق تر باشیم.
۲_به این معنی است که بادانایان و افراد جهان دیده مشورت کنید.
۳_با آنها با خوش رویی و مهربانی سخن گفت تا بااین رفتار ،آنهارادوست همدلی کنید.
د.
۴_کسانی که با افراد با تجربه مشورت می کنند قطعا در زندگی موفق تر هستند ونظر دیگران باعث پیشرفت آنها در کار ها می شود و کسانی که مشورت نمی کنن به سختی در مشکلات می افتند..

پارمیس : 2-همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشهده نفر بهتر از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار میکند. 3-با خوبی رفتار کنیم و با انها مهربان باشیم تا دوست صمیمی و واقعی ما باشد 4-افرادی که مشورت می کنند از فکر و تجربه به دیکران استفاده می کنند و می توانند تصمیم درستی بگیرند و موفق باشند.

زینب : کسانی با انسان های دانا مشورت می کنند که همیشه در زندگی مو فق هستند به سختی در مشکلات ما افتند.

مهلا : ۴:افرادی که مشورت میکنند از فکر و تجربه ی دیگران استفاده میکنند و میتوانندتصمیم درستی بگیرندو در کار ها موفق باشند.

نویسنده :‌۱-با ایمان باشد -راست گو و درست کار باشد -رازدار باشد- خوش بر خورد باشد
پایان..