جواب درک مطلب صفحه ۹۲ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی جواب درک مطلب درس یازدهم فرمانده دل ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- چرا بچه های شهدا، حسین را دوست داشتند؟
2- یکی از نشانه های اراده ی خداوند برای آزادی خرمشهر چه بود؟
3- به نظر شما، چرا عنوان درس» فرمانده دل ها «انتخاب شده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- چون حسین، آن ها را با حرف های کودکانه اش می خنداند و برایشان قصه می گفت و با آن ها بازی می کرد.
2- از نشانه ها این است که دشمنان به جان هم افتاده اند.
3- چون حسین با قلبش بر بچه ها فرمانروایی می کرد و خودش پا به پای نیرو ها تلاش می کرد. به بچه های شهدا سر می زد و با آن ها بازی می کرد.