جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درک مطلب درس سیزدهم لطف حق از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- زمانی که مادر موسی فرزندش را در آب انداخت ، چه احساسی داشت؟
2- منظور از «کشتی بی ناخدا» چیست؟
3- سه صفت خداوند را که در متن شعر به آن اشاره شده است، بیان کنید.
4- مقصود شاعر در مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- احساس حسرت.
2- گهواره حضرت موسی.
3- لطیف، عادل، بنده پروری.
4- سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند. در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنم.