جواب درک مطلب صفحه ۱۱۳ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب درک مطلب درس پانزدهم کاجستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. علت آرام شدن باد، چه بود؟
2. ده، چگونه به کاجستان تبدیل شد؟
3. کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟
4. کدام بیت یا بیت های درس را بیشتر می پسندید؟ دلیل خود را بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. مهربانی یکی از کاج ها به دیگری در هنگام خم شدن بر اثر باد شدید .
2. هنگامی که کاج خم، با گرفت و سالم شد. میوه کاج ها، فرو ریخت، دانه ها آسان ریشه زدند، پس از چندی ده پر از درخت کاج شد و به کاجستان تبدیل شد.
3. گفت: دوست را از یاد نمیبرم. شاید این اتفاق هم روزی برای من افتاد.
4. کاج همسایه با نرمی گفت: دوستی را نمیبرم از یاد شاید این اتفاق هم روزی برای من افتاد به دلیل نشان دادن دوستی، وفا و کمک به هم نوع در سختی و تنها نگذاشتن دیگران در شرایط سخت.