جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم جواب درک مطلب درس هفدهم کار و تلاش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. سلیمان، مور را از چه اتفاقی ترساند؟
2. وقتی که سلیمان مور را دید، او به چه کاری مشغول بود؟
3. چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟
4. چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟
5. مور، چه کاری را بهتر می دانست؟
6. شما با نظر مور موافقید یا سلیمان؟ دلیل بیارید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. اینجا راه است و مردم از آن می گذرند و ممکن است تو را له کنند.
2. مورچه، به سختی و با زور زیاد پای ملخی را حمل می کرد.
3. چون مورچه اهل قناعت بود و به خود متکی بود و به دست آوردن روزی توسط خود حتی به سختی را از صد گنج بهتر می دانست.
4. در هنگام جوانی.
5. قناعت و به دست آوردن مال توسط خود حتی به سختی.
6. مورچه، چون انسان با تلاش و کوشش بسیار و تحمل سختی ها، داشتن قناعت و پرهیز از تنبلی پیشرفت می کند.

نویسنده : 2 مورچه به سختی و با زور زیاد پای ملخ را با خود حمل می کرد
1 اینجا جای عبور رهگذران است و ممکن است تو را زیر پای خود له کنند.

نویسنده : بارسنگین پشت مورد را خمیده کرده بود:بله حضرت سلمان رفتار مورچه را تحسین کرد :بله مورچه بردباری وقانع بود:بله.