جواب نوشتن صفحه ۸۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم درک و دریافت آسمان از شوق دف می زد شط خرمشهر کف می زد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با جان فشانی محمد حسین فهمیده و شهیدان دیگر، سرزمین خرمشهر خوشحال شد. مردان دیگری مانند این شهید بزرگوار خود را به شهر رساندند و شهر را از انسانهای پلید پس گرفتند و پرچم عزیز ایران را بر بلندای آن به اهتزاز در آوردند.