جواب درک و دریافت صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب درک و دریافت شعر خوانی آفتاب حسن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) سه بیت نخست این شعر را با توجه به گونه ادب غنایی برسی کنید.
2) درباره دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) این بیت ها را باید با درنگ و توقف های منظم خواند.
2) مولانا همیشه به دنبال اصل و مبدا انسان بوده است و در این شعر به دنبال مرشدی است که او را به مبدا وصل کند.