جواب درک و دریافت صفحه ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درک و دریافت بخوان و بیندیش آوازی برای وطن از سایت نکس لود دریافت کنید.

درباره ی عناصر داستانی که خواندید، گفت و گو کنید.
شخصیت ها: ………………………………………………………………………………
زمان: ………………………………………………………………………………
مکان: ………………………………………………………………………………
رویدادها یا حوادث: ………………………………………………………………………………
پیام: ………………………………………………………………………………

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شخصیت ها: زاغ بور، بازرگان، درخت سپیدار، ماهی ها، پرندگان، باغ، پرندگان، دریایی.
زمان: حال.
مکان: باغ، دشت، بیابان .
رویدادها یا حوادث: آزاد شدن غاز از قفس توسط بزرگان، صحبت با سپیدار و ماهی و . ،.
خوابیدن در باغ پرندگان، گرفتار طوفان دریا شدن و رسیدن به بیابان یا وطن خود.
پیام: وطن دوستی.