جواب صفحه ۱۰۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب درک و دریافت دلیران و مردان ایران زمین شعر خوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) کدام ویژگی های شعر حماسی را در این سروده می توان یافت؟ دلایل خود را بنویسید.
2) یک بار دیگر شعر را با لحن حماسی بخوانید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) 1- ویژگی قهرمانی.
دلیران و مردان ایران زمین هژیران جنگ آور روز کین.
خروشان و جوشان به کردار موج فراز آمدند از کران فوج فوج.
بداندیش را آتش خرمن اند خدنگی گران بر دل دشمن اند.
2- زمینه ملی و قومی.
که اینان ز آب و گل دیگرند نگهبان دین، حافظ کشورند.
ز کس جز خداوندشان بیم نیست به فرهنگشان حرف تسلیم نیست.
3- زمینه خرق عادت یا شگفت آوری.
که اینان ز آب و گل دیگرند نگهبان دین، حافظ کشورند.
به مردی به میدان نهاند روی جهان شد از ایشان پر از گفت و گوی.
فلک در شگفتی ز عزم شماست ملک، آفرین گوی رزم شماست.
2) بر عهده دانش آموزان می باشد.