جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب درک و دریافت شعر خوانی وطن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) درباره لحن و آهنگ این سروده توضیح دهید.
2) یکی از بیت ها را به دلخواه انتخاب کنید و پیام کلی آن را بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) این شعر را با آهنگ روایی-حماسی باید خوانده شود احساسات وطنی در این شعر می طلبد که آن را کوبنده و با لحن دلاوری و شجاعت خوانده شود.
2) رود ذره ای گر ز خاکت به باد به خون من آن ذره آغشته باد.
پیام بیت : جان فشانی و فداکاری و ایثار برای وطن و مقاومت در بربرا دشمنان تا پای جان.