جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب درک و دریافت روان خوانی مرخصی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. پیام این داستان چیست؟
2. یک بسیجی نوجوان، چگونه می تواند در پاسداری و سازندگی کشور، سهیم باشد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. همه ی مردم وظیفه دارند از وطن و سرزمین و آزادی خود دفاع کنند.
2. با درس خواندن و کسب مدارج علمی و بالا رفتن و به کاربستن علم و اخلاق در جامعه.

نویسنده : سیتا.۱هر انسان موظف است که در برابر کشور و وطنش جان فدا کند و از کشور خود در برابر دشمن دفاع کند . سیتا.۲با ایثار و فداکاری و گذشتن از جان خود در برابر دشمن..

فاتح : دركــــ و دریافتــــ
¹ .همه ما موظف هستيم كه از وطن و سرزمين و كشور و حق هايي كه داريم دفاع كنيم
² .با درس خواندن و به کار بستن علم و اندیشه.

وحید : 1همه ی مردم وظیفه دارند از کشور خود دفاع کنند.2با درس خواندن و کسب مدارج علمی و کار بستن علم و ادب و در جامعه..