جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ کتاب فارسی پایه ششم جواب درک و دریافت درس دوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. پیرزن در کجا زندگی می کرد؟
2. تفاوت‌های کلاغ و هدهد را بیان کنید.
3. با توجّه به متن درس، پیرزن چه ویژگی‌هایی داشت؟
4. به نظر شما چرا بعضی از افراد، زود به دام می افتند؟
5. از این داستان چه فهمیدید؟

جواب

1. باغی در نزدیکی شهر.
بکشند و بخورند و اگر هم در دام بیفتد او را رها می کنند که برود. دام و تور و تله را همیشه برای مرغ های زیبا و خوش آواز یا حیواناتی می گذارند که گوشتشان خوراکی است
3. مهربان، زیرک و باهوش، دانا
4. همانطور که در داستان نیز گفته شد بعضی از افراد از روی غرور و تکبّر بیش از حد به دام می افتند.
5. همیشه سعی کنیم غرور و تکبر نداشته باشیم و تواضع را در رفتارمان بگنجانیم و همچنین گرفتاری های زندگی را روی قسمت نگذاریم چرا که اگر درست عمل کنیم موفّق خواهیم شد و اگر اشتباه عمل کنیم شکست خواهیم خورد.