در ایران باستان چه کسانی می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر شاه از مسیر عدالت و قانون منحرف می شد حمایت اهورایی از او گرفته می شد و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.