جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است.

مهدی : محیط اول غلیظ تر از محیط دوم است چون از خط عمود فرضی دور شده است..