جواب فکر کنید صفحه ۱۴۰ کتاب علوم تجربی پایه هشتم در پاشندگی نور سفید توسط منشور کدام یک از رنگ های نور بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بیشترین شکست مربوط به نور بنفش وکمترین شکست مربوط به نور قرمز است.