جواب گفت و گو صفحه ۸۶ کتاب علوم تجربی پایه ششم به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید درباره آنها با یکدیگر گفت و گو کنید و نتیجه گیری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : شمعی که گیاه کنارش قرار دارد . زیرا شمع برای سوختن به اکسیژن نیاز دارد و گیاه با فتوسنتز اکسیژن مورد نیاز را تأمین می کند.

نویسنده : شمعی که گیاه کنارش است روشن می ماند زیرا شمع برای سوختن به اکسیژن نیاز دارد و گیاه با فتسنتز اکسیژن مورد نیاز را تامین می کند.

نگین : شمعی که در کنار گیاه قراردارد برای سوختنش به اکسیژن نیازدارد و گیاه با فتوسنتز امسیژن مورد نیاز شمع را تامین میکند.