جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۴۳ کتاب علوم تجربی پایه هشتم دلیل نامگذاری همگرا و واگرا بودن عدسی ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

شکل زیر دو عدسی همگرا و واگرا را نشان می دهد که یک دسته پرتو موازی نور به آن ها تابیده شده است. با توجه به شیوه شکست نور، دلیل نام گذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی ها را توضیح دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در عدسی همگرا نور به سمت ضخامت بیشتر شیشه هدایت می شود.
در عدسی واگرا نور به سمت خارج هدابت می شود.
در عدسی واگرا تصویر گوچکتر و مستقیم و مجازی دیده می شود.