جواب برسی کنید صفحه ۷۵ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی دوست مومن چه ویژگی هایی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- انسان مومن هم معایب و هم خوبی های دیگران را می گوید .
2- پشت سر ما عیب جویی نمی کند.
3- مومنان هم نباید ترسی از یکدیگر داشته باشد و اگر معایبی از یکدیگر می بینند کتمان کنند.
4- عیب ما را بزرگ و کوچک نمی کند.
5- به دروغ برای کسی عیب نمی گذارد و دیگران را فریب نمی دهد.

فاطمه :‌
1:دوست مومن عیب ما را فقط به خودما گوش زد می کند2:پشت سرما عیب جویی نمی کند
3:دوست مومن در جای خلوت و بدور از دیگران عیب مارا به ما می گوید 4:عیب ما را بزرگ و کوچک نمی کند
5:دوست مومن راستگو است.