جواب پرسش صفحه ۷۵ کتاب کار و فناوری پایه نهم محاسبه کنید چنانچه در یک خانواده چهار نفره هر نفر در روز دو بار از فلاش تانک استفاده کند در یک ماه چند لیتر آب صرفه جویی می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فلاش تانک جدید:
8 ،ء 6 ،ء 30 = 1440 لیتر
فلاش تانک قدیمی:
8 ،ء 18 ،ء 30 = 4320 لیتر.