جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در تولید مثل جنسی علاوه بر افزایش تعداد تنوع ژنتیکی بوجود می اید بنابراین در مقابل عوامل مختلف سازگاری بیشتری خواهند داشت.