جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم دو مصراعی که با هم بیایند در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بیت.